Inburgeren en Participatieverklaring

1. Informatie over inburgeren, DUO

Website Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): https://www.inburgeren.nl/#.

Informatie over inburgeren in Nederland is te vinden op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Hier zijn ook oefenexamens te vinden.

Het Staatsexamen Inburgeren bestaat uit de volgende examenonderdelen:

 • Lezen
 • Schrijven
 • Spreken
 • Luisteren
 • KNM (Kennis Nederlandse Maatschappij)
 • ONA (Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt)

Voor elk van deze onderdelen wordt een apart examen afgenomen.

Examens worden afgenomen in de volgende steden:

 • Amsterdam
 • Eindhoven
 • Zwolle
 • Rotterdam
 • Rijswijk

2. Kennisgeving inburgeringsplicht van DUO

In de “Kennisgeving inburgeringsplicht” brief van DUO staat de startdatum van de inburgeringstermijn en de datum waarop de inburgeringsplicht moet zijn voldaan. Deze informatie kan de statushouder ook vinden op de website van DUO door in te loggen met zijn DigiD: https://www.duo.nl/particulier.
Waarschijnlijk is de startdatum ook de datum waarop men statushouder is geworden.

De termijn voor inburgeren is 3 jaar, en 5 jaar voor analfabeten. Voor matig geletterden is driejaar echt noodzakelijk. Statushouders hebben de neiging het starten met het onderwijs uit te stellen maar dat is niet verstandig. Wanneer de statushouder het niet binnen de termijn haalt moet hij/zij het geld terug betalen en ook een boete betalen.

In het het hieronder weergegeven voorbeeld van een Kennisgeving is de totale termijn 3 jaar en ongeveer 3,5 maand:

3. Ontheffing van de inburgeringsplicht

Ontheffing krijgen kan op drie manieren:

 • De statushouder heeft genoeg gedaan om in te burgeren. Dat heet aantoonbaar geleverde inspanning. Dat kan pas een half jaar voor de inburgeringstermijn stopt.
 • Ontheffing kan ook als de statushouder goed genoeg is ingeburgerd.
 • Een derde reden voor ontheffing kan de medische situatie van de statushouder zijn.

Statushouders die 65 jaar of ouder zijn hoeven niet meer in te burgeren.

Ontheffing vanwege aantoonbaar geleverde inspanningen kan op 2 manieren:

 1. Wanneer de statushouder een inburgeringscursus heeft gedaan dan moet hij /zij aan twee voorwaarden voldoen:
  – Hij/zij heeft minimaal 600 uur een inburgeringscursus gedaan. Alleen een erkende school telt.
  – Hij/zij heeft 4 keer of vaker geprobeerd om de examens (op taalniveau A2) te halen.
 2. Wanneer de statushouder een alfabetiseringscursus heeft gedaan dan moet hij/zij aan twee voorwaarden voldoen:
  – Hij/zij heeft minimaal 600 uur een alfabetiseringscursus gedaan. Alleen een erkende school telt.
  – Hij/zij heeft moet laten zien of dat hij/zij kan lezen of schrijven.
  Dit moet hij/zij laten zien door een toets te maken bij DUO. De toets kost € 150,-. DUO beslist of hij/zij de toets mag doen. Daarvoor moet eerst het relevante formulier worden opgestuurd.

Op de website van DUO zijn mogelijkheden en voorwaarden voor ontheffing tot inburgeren gegeven. Ook aanvraagformulieren zijn hier te vinden.

Klik hier voor de DUO website Geen examen doen of meer tijd.

4. Aanvraag verlenging inburgeringstermijn

Een statushouder krijgt meer tijd om in te burgeren als hij/zij minimaal 300 uur een inburgeringscursus heeft gedaan bij een school met een keurmerk, en de inburgeringsexamens die hij/zij niet heeft gehaald twee keer heeft gedaan.
Men kan dit formulier 6 maanden voor het einde van de inburgeringstermijn naar DUO sturen. Als men dit formulier eerder opstuurt, doet DUO niets met de aanvraag.

Zie DUO website Geen examen doen of meer tijd.

5. Participatieverklaring voor statushouders

De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering sinds 1 juli 2017.
De participatieverklaring is bedoeld om nieuwkomers te wijzen op de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Alle vluchtelingen moeten een uitgebreid traject rond de participatieverklaring volgen bij de gemeente.

Na de aanpassing van de Wet Inburgering kunnen inburgeringsplichtigen die weigeren de verklaring te ondertekenen een boete van maximaal 1.250 euro krijgen. Daarnaast kan hen de verblijfsgunning worden geweigerd. Ook komen nieuwkomers die weigeren aan het traject deel te nemen of de verklaring te ondertekenen, niet in aanmerking voor het verkrijgen van het Nederlanderschap.

Grondtekst Participatieverklaring

Welkom in Nederland!

U bent net komen wonen in Nederland of u woont hier al een tijdje. Wij willen u graag informeren over het samenleven in Nederland en de dingen die hier belangrijk zijn.

Participatie vinden we in Nederland heel belangrijk. Evenals de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Met deze waarden hangen rechten samen waarop u een beroep kunt doen.

Vrijheid:
In Nederland mag iedereen denken, doen en zeggen wat hij wil. Dit betekent dat:

 • Iedereen zijn eigen mening mag uiten.
 • Iedereen een eigen geloof of leefstijl mag hebben.
 • Iedereen vrij is wel of niet te geloven.
 • Iedereen recht heeft op eigen keuzen en zelfstandigheid (zelfbeschikkingsrecht)

Hieraan zitten wel grenzen. Wat iemand doet of zegt mag nooit in strijd zijn met de wet. Je mag bijvoorbeeld niet iemand met opzet beledigen, discrimineren of aanzetten tot haat.

Gelijkwaardigheid:
In Nederland worden alle burgers gelijk behandeld. Alle burgers hebben dezelfde rechten en plichten: mannen, vrouwen, homoseksuelen, hetero’s, gelovigen, niet gelovigen etc. Discriminatie wordt niet geaccepteerd.

Solidariteit:
In Nederland vragen we burgers elkaar te helpen en bij te staan als dat nodig is. Burgers zijn samen verantwoordelijk voor de samenleving. Burgers hebben recht op een veilige leefomgeving, fatsoenlijke huisvesting, eerlijke arbeidsvoorwaarden en minimumloon bij werk, goed onderwijs en goede medische zorg. De overheid heeft de plicht mensen te beschermen tegen uitbuiting en ongelijke behandeling. Burgers moeten in principe in hun eigen levensonderhoud voorzien. Als dat niet op eigen kracht lukt, en er is niemand die kan helpen, dan biedt de overheid hulp.

Participatie:
In Nederland vragen we alle burgers bij te dragen aan een prettige en veilige samenleving, bijvoorbeeld door te werken, naar school te gaan of door vrijwilligerswerk te doen. Dat kan in de wijk, op school of in een vereniging. Het spreken van de Nederlandse taal is hierbij heel belangrijk.

*********

Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van bovengenoemde waarden van de Nederlandse samenleving, en dat ik ze graag zal helpen uitdragen. Ik verklaar dat ik actief een bijdrage wil leveren aan de Nederlandse samenleving en reken erop dat ik daarvoor ook de ruimte en medewerking krijg van mijn medeburgers.

[__-__-____], te [____________],

Naam:
Geboortedatum:
Handtekening:

6. Participatieverklaringstraject (PVT) Alphen aan den Rijn

Met ingang van 2017 is de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de Wet Inburgering.
Volwassen statushouders gehuisvest in de gemeente doorlopen het participatieverklaringstraject (PVT).

Zij maken op verschillende manieren kennis met vier kernwaarden van de Nederlandse samenleving:

 • Gelijkwaardigheid
 • Vrijheid
 • Solidariteit
 • Participatie en werken aan zijn of haar integratie

Het PVT bestaat uit 5 vaste onderdelen die in training en workshopvorm worden aangeboden. Daarnaast worden er praktische thema’s aan gekoppeld zoals bijvoorbeeld een budgetcursus, een cursus digitale vaardigheden en aandacht voor gezonde voeding, seksualiteit en het verenigingsleven.

Het PVT is omvat een programma op maat voor minimaal 20 uur per week. De gemeente zal deelname monitoren en zo nodig handhaven op basis van de Participatiewet.

Na afloop van het traject ondertekenen de statushouder en een gemeentebestuurder de Participatieverklaring. Hiermee tonen nieuwkomers hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving aan en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen.

De uitvoering van dit traject wordt verzorgd door de organisatie Kwadraad.

Ook de uren besteed met een vrijwilliger van Stichting Nieuwe Alphenaren tellen mee met de benodigde 20 uur. De wijkcoaches, die betrokken zijn met statushouders in het Participatietraject, zijn door onze coördinatoren geïnformeerd over de koppeling met een vrijwilliger.

Participatieverklaringstraject 
Gemeente Alphen aan den Rijn: