Gemeente: opvang statushouders

1. Contact met de gemeente

Telefoonnummer van de gemeente: 14 0172.

2. Opvang statushouders

(Update 12-01-2022)

Nadat het COA (Centrum Opvang Asielzoekers) een statushouder heeft gekoppeld aan de gemeente Alphen aan den Rijn probeert de gemeente een woning te regelen voor de statushouder.
Wanneer de woning beschikbaar is wordt de statushouder uitgenodigd bij de woning. Een gemeente ambtenaar en een medewerker van de woningbouwvereniging ontmoet de statushouder bij de woning waar de sleutel wordt overhandigd en het huurcontract wordt getekend met de woningbouwvereniging. Na afloop gaat de statushouder mee naar het serviceplein in het gemeentehuis. Diezelfde dag nog wordt daar meestal het volgende geregeld:

• Inschrijving burgerzaken.
• Aanvraag gas, water en licht.
• Aanvraag zorgverzekering, en in principe ook aansprakelijkheidsverzekering (WA) en Inboedelverzekering.
• Huisarts en tandarts.
• Scholen voor kinderen.
• Bijstand en specifieke bijzondere bijstand.
• Aanvragen huur- en zorgtoeslag
• Aanmelding UWV
• Voorschot op inrichtingskosten (lening) plus opknap- en aansluitkosten (gift)
• Aanmelding bij taalschool Echt Nederlands

Het gesprek vindt in principe plaats in de eigen taal. De statushouder tekent alle contracten zelf. Originelen van het getekende contract gaan naar de statushouder, de leverancier van de dienst, en de gemeente. De statushouder krijgt daarna twee weken om naar zijn nieuwe woning te verhuizen.
Zeer kort na de verhuizing volgt het tweede gesprek met dezelfde ambtenaar op het gemeentehuis.
Alle items die zijn besproken zijn dan geregeld, onduidelijkheden worden toegelicht, en meegenomen post wordt doorgenomen. Het resterende bedrag van de inrichtingskosten, waar men recht op heeft, wordt betaald.

Kort nadat een statushouder in de gemeente is komen wonen krijgt de statushouder een trajectcoach van Kwadraad toegewezen. Die trajectcoach helpt hem of haar gedurende een jaar intensief met alle opstartproblemen zoals administratie, aanvragen, formulieren en financiën.

De statushouder krijgt t.z.t. een uitnodiging van de participatiecoach van Rijnvicus voor werk, en voor de uitkering wordt een contactpersoon gegeven. Adviezen worden gegeven hoe voorzichtig om te gaan met geld, en leefregels van de woningbouwvereniging worden uitgereikt. 

Een statushouder moet verplicht inburgeringsexamen doen binnen 3 jaar. Voor iemand die analfabeet is wordt het 5 jaar. Indien een statushouder lichamelijk of fysiek niet in staat is binnen 5 jaar het examen te halen, bijvoorbeeld bij verstandelijke beperking, en mits duidelijk aangetoond, volgt ontheffing.

Er is zowel een taalcursus als een inburgeringscursus (gegeven door taalinstituut Echt Nederlands in Alphen aan den Rijn) die nodig zijn voor inburgeren.
Sommigen statushouders volgen Nederlandse taalcursussen die verder gaan dan nodig is voor inburgeren. Deze cursussen zijn intensief en worden onder andere gegeven aan de Universiteit Leiden.

Voor de inburgeringscursus moet een statushouder, met eventuele hulp van de wijkcoach, een lening aanvragen bij DUO (die ook de studentenleningen verzorgt). De lening wordt kwijtgescholden na behalen van diploma’s

Iemand die bijstand ontvangt moet een tegenprestatie leveren. Hier wordt voor statushouders in het begin soepel mee omgegaan, de meesten zijn daar dan nog niet aan toe.

Statushouders lopen o.a. stage bij Rijnvicus (de “Sociale Werkplaats”). Een aantal anderen doen vrijwilligerswerk. Zij ervaren dat meestal als positief.

Website gemeente: https://www.alphenaandenrijn.nl/

3. Participatietraject

Voor het Participatieverklaringstraject zie: Participatieverklaringstraject.

Voor de Participatieverklaring zie: Participatieverklaring