GEDRAGSCODE EN PRIVACY VERKLARING

Gedragscode vrijwilligers

Wij hebben als stichting voor al onze vrijwilligers deze gedragscode opgesteld.

De gedragscode bestaat uit regels die moeten bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor statushouders én vrijwilligers en de omschrijving van grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het beleid dat door de stichting wordt gevoerd.

Wanneer je bij ons komt als vrijwilliger vragen wij je deze gedragscode te aanvaarden. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor vrijwilligers:

 1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de statushouder zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de statushouder te bejegenen op een wijze die de statushouder in zijn waardigheid aantast.
 3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de statushouder dan functioneel noodzakelijk is.
 4. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen een door Stichting Nieuwe Alphenaren formeel geregistreerd koppel van vrijwilliger en statushouder zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De vrijwilliger die gekoppeld wordt aan een statushouder onder 18 jaar dient een VOG te hebben.

 1. De vrijwilliger zal geen een-op-een contact hebben met een statushouder onder 18 jaar buiten aanwezigheid van anderen zonder de uitdrukkelijk toestemming van de ouders of verzorgers.
 2. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) in voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de voorzitter van Stichting Nieuwe Alphenaren (voorzitter@nieuwealphenaren.nl).

Melding

Grensoverschrijdende gedragingen waarvan het bestuur oordeelt dat deze kunnen vallen onder het Wetboek van Strafrecht zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is 17 januari 2018 vastgesteld door de het bestuur van Stichting Nieuwe Alphenaren

Privacy Verklaring van Stichting Nieuwe Alphenaren

1. Introductie

Stichting Nieuwe Alphenaren (de “Stichting”) houdt gegevens bij van vrijwilligers en statushouders om beiden met elkaar in contact te brengen en dit contact te begeleiden. De Stichting is de beheerder van de website www.nieuwealphenaren.nl.

In dit overzicht wordt aangegeven hoe de Stichting persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Stichting.

De Stichting zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar vrijwilliger, statushouders en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van vrijwilligers en statushouders worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Stichting houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De wijze waarop de Stichting omgaat met persoonsgegevens is uitgebreid vastgelegd in het Privacy Beleid van de Stichting en in deze Privacy Verklaring.

2. Welke gegevens worden verzameld?

Persoonsgegevens worden door de Stichting verzameld voor de onder punt 3 genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Stichting ter beschikking doordat u uw gegevens zelf via e-mail of op een andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals naam, adres, woonplaats – de NAW gegevens -, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum).

Bij bezoeken aan de website van de stichting worden geen persoonsgegevens verzameld. Alleen algemene gegevens worden verzameld zonder dat de website bezoekers worden geïdentificeerd. De gegevens omvatten informatie over het totaal aantal bezoeken over een bepaalde periode, geografische herkomst en soorten apparatuur.

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om een zo goed mogelijke match te maken tussen vrijwilliger en statushouder en om het contact te begeleiden.
 • om contact te kunnen opnemen.
 • om informatie toe te sturen.
 • om bijeenkomsten te organiseren.
 • om samenvatting bij te houden van regulier (telefonische) contacten met vrijwilligers. 
 • om een vrijwilligers- en statushouders administratie bij te houden.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

De volledige persoonsgegevens zijn alleen bekend bij de coördinatoren van de Stichting. NAW gegevens kunnen incidenteel met bestuursleden van de Stichting gedeeld worden voor het organiseren van activiteiten. Anderee gegevens worden niet gedeeld.

Vrijwilligers krijgen de volgende gegevens van hun statushouder: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gezinssituatie, geboortedatum, verblijfstijd en leerniveau.

Statushouders krijgen de volgende gegevens van hun begeleider/vrijwilliger: naam, telefoonnummer en e-mailadres.

In algemene informatie e-mails zijn individuele e-mail adressen van vrijwilligers en statushouders niet zichtbaar voor andere vrijwilligers en statushouders.

5. Geen extern gebruik

De Stichting zal uw persoonsgegevens niet doorgeven of anderszins ter beschikking stellen aan derden.

Om statushouders te helpen kunnen, in uitzonderlijke en individuele gevallen, namen en contactgegevens gedeeld worden met de gemeentelijke organisatie en hulporganisaties in Alphen aan den Rijn. In principe wordt daarvoor de toestemming van betrokkene gevraagd.

6. Bewaren van persoonsgegevens

De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

7. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De Stichting neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7. Verwijzingen naar andere websites

De website van de Stichting verwijst naar websites van andere organisaties. De Stichting is niet verantwoordelijk voor het eventuele gebruik van persoonsgegevens door die andere organisaties.

9. Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Stichting. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

10. Datalek

Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgegevens in handen vallen van Derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokkenen.

11. Wijzigingen van het privacy beleid

Het bestuur van de Stichting behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

12. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot deze privacy verklaring, en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot het secretariaat van de Stichting via het algemene e-mail adres contact@nieuwealphenaren.nl.

Versie 4. 24-05-2018.