Financiële informatie voor statushouders

Inhoudsopgave:

 1. Financiële consequenties van een gezinswijziging, met name gezinshereniging
 2. Medische kosten. Verzekering en aanvullingen
 3. Lening huisinrichting
 4. Huurtoeslag
 5. Zorgtoeslag
 6. Kindgebonden budget
 7. Kinderbijslag
 8. Bijzondere bijstand en individuele imkomenstoeslag
 9. Vrijstelling waterschapsbelasting
 10. Vrijstelling afvalheffing
 11. Lening DUO
 12. Referenties
 13. Aanvullende informatie

Voor hulp bij het invullen van formulieren kan men in de gemeente Alphen aan den Rijn over het algemeen terecht bij Tom in de Buurt of de Bijstandswinkel. Men dient zelf voor de benodigde stukken en de ondertekening te zorgen. Voor adressen en spreekuren administratieve ondersteuning van Tom in de Buurt en Bijstandswinkel zie bijlage A hierboven.

Klik hier voor Bijlage A: Tom in de Buurt en Bijstandswinkel: Adressen en Spreekuren Administratieve Ondersteuning

1. Gezinswijziging (gezinshereniging): financiële consequenties

Een gezinswijziging kan consequenties hebben voor de toeslagen. Dit geldt met name voor gezinsherenigingen.

Elke wijziging moet direct worden doorgegeven aan de belastingdienst. Wanneer er gezinshereniging is en daardoor het totale inkomen stijgt, dan is er minder recht op toeslagen. Wanneer deze wijziging niet wordt doorgegeven kunnen er schulden ontstaan. Dit geldt ook voor de zorgtoeslag.

Een medewerker van de gemeente Alphen aan den Rijn zorgt voor inschrijving van de kinderen bij een school.

2. Medische kosten, verzekeringen

De gemeente meldt statushouders aan voor de collectieve ziektekostenverzekering via Zorg en Zekerheid. Zij adviseren altijd de aanvullende topverzekering en melden ze hiervoor aan. De premie wordt betaald door de statushouder. Het is van belang dat deze premie maandelijks op tijd wordt betaald. Bij in gebreke blijven wordt de premie verhoogd en komt er ook nog een maandelijkse boete bovenop.  Ook het eigen risico moet worden betaald door de statushouder:  (maximaal) € 385 per persoon. Kinderen zijn tot hun achttiende jaar bij hun ouders verzekerd.

Op de dag van huisvesting in de gemeente zijn statushouders nog 2 weken verzekerd via COA.

3. Lening huisinrichting

De gemeente bepaalt het bedrag van de lening voor de huisinrichting. Deze is afhankelijk van de inrichting en staat van het te betrekken huis. De aflossing van deze lening wordt maandelijks ingehouden op de uitkering. Dit is een bedrag gelijk aan 7,5% van de voor die persoon geldende uitkeringsnorm (alleenstaande of gehuwden). Hij/zij ontvangt wel het volledige vakantiegeld in de maand juni.

De gemeente sluit op de dag van huisvesting bij FBTO een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering af op kosten van de statushouder.

4. Huurtoeslag 

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, het inkomen, de leeftijd en de woonsituatie.

De eerste aanvraag voor huurtoeslag wordt door de gemeente gedaan. Zij kunnen dit rechtstreeks doen bij de belastingdienst waardoor de beslistermijn veel korter wordt.

Voor meer informatie klik: Belastingdienst/Huurtoeslag.

5. Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw Nederlandse zorgverzekering. Hoe hoog de zorgtoeslag is hangt af van het inkomen.

De eerste aanvraag voor zorgtoeslag wordt door de gemeente gedaan. Zij kunnen dit rechtstreeks doen bij de belastingdienst waardoor de beslistermijn veel korter wordt.

Voor meer informatie klik: Belastingdienst/Zorgtoeslag.

6. Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Die krijgt men naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd.

Het Kindgebonden budget hoeft men meestal niet aan te vragen. Men krijgt vanzelf bericht als men er volgens de belastingdienst  recht op heeft. Krijgt men geen bericht en denkt men wel recht te hebben op kindgebonden budget? Dan kan men het zelf aanvragen

Om kindgebonden budget te krijgen, moet men, en de eventuele toeslagpartner, aan de volgende voorwaarden voldoen:

Geen kinderbijslag maar wel kindgebonden budget:

Is het kind 16 of 17 jaar en is de kinderbijslag gestopt omdat het kind overdag niet meer op school zit? Als het kind nog leerplichtig is, kan men toch kindgebonden budget krijgen. Men moet het kind in dit geval wel (klik hier) in belangrijke mate onderhouden.

De voorwaarden gelden pas later in het jaar, bijvoorbeeld bij geboorte:

Het kan zijn dat de voorwaarden voor het kindgebonden budget pas later in het jaar gelden. Bijvoorbeeld omdat men in de loop van het jaar het eerste kind krijgt. De Sociale Verzekeringsbank stuurt de belastingdienst hierover een bericht, waarna de belastingdienst bepaalt of men kindgebonden budget krijgt. Als dat zo is, krijgt men bericht van de belastingdienst. Krijgt men geen bericht, maar denkt men wel recht te hebben op kindgebonden budget? Dan kan men het kindgebonden budget zelf aanvragen.

Zie ook: Ik wil een toeslag aanvragen.

Voor meer informatie zie: Belastingdienst/Kindgebonden budget.

7. Kinderbijslag

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Kinderbijslag wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank.

Kinderbijslag moet men zelf aanvragen. Men ontvangt kinderbijslag per kwartaal.

Hoeveel kinderbijslag men krijgt hangt af van de leeftijd van een kind. Als een kind 6 jaar wordt, krijgt men meer kinderbijslag. De kinderbijslag gaat opnieuw omhoog als een kind 12 jaar wordt. Om te zien wanneer men de hogere kinderbijslag krijgt kijk op ‘Uw kind wordt 6 of 12 jaar’.

Voor bedragen van de kinderbijslagen zie: SVB. Hoeveel kinder bijslag krijgt u.

Dubbele kinderbijslag bij hoge kosten:

Als een kind niet thuis woont omdat het bijvoorbeeld gehandicapt is, kan men hoge kosten hebben. Dan is het in sommige gevallen mogelijk om dubbele kinderbijslag te krijgen. Meer informatie hierover leest men bij: Uw kind gaat (tijdelijk) uit huis.

Voor meer informatie over kinderbijslag: zie Sociale Verzekeringsbank/Kinderbijslag.

8. Bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag

De gemeente  kan misschien iets beteken als men noodzakelijk extra uitgaven heeft, die men niet zelf kan betalen, en men geen of slechts een gedeeltelijke vergoeding kan krijgen van een andere instantie.

De uitgaven moeten het gevolg zijn van bijzondere omstandigheden.

Voor de webpagina van de gemeente zie: Gemeente. Financiële ondersteuning.

Voor een afspraak kan men terecht bij het Serviceplein op het Gemeentehuis via 14 0172. Men krijgt tijdens de afspraak advies over de mogelijkheden van bijzondere bijstand in de eigen situatie en hoe men deze kan aanvragen.

Voorwaarden:

Men vraagt bijzondere bijstand altijd aan vóórdat men de kosten maakt.

Enkele voorbeelden van bijzondere uitgaven die vergoed kunnen worden:

 • Bijzondere extra kosten door een ziekte of handicap welke niet of niet geheel vergoed wordt door uw zorgverzekeraar of andere instantie.
 • Woonkostentoeslag als men niet meer in staat is om de  woonkosten te betalen.
 • Verhuiskostenvergoeding of inrichtingskosten bij een noodzakelijke verhuizing en waarvoor men door bijzondere omstandigheden niet voor heeft kunnen reserveren.
 • Eigen bijdragen voor bijvoorbeeld kraamzorg en rechtshulp.
 • Kosten voor een bewindvoerder/mentor of curator.

Bijzondere bijstand is soms een gift en soms een lening. Vraag de inkomensconsulent op het Serviceplein wat voor geldt. De Gemeente Alphen aan den Rijn kent een individuele inkomenstoeslag voor mensen die 3 jaar of langer een minimaal inkomen (maximaal 110% van de bijstandsnorm) en geen of weinig vermogen hebben (spaargeld of bezittingen). Het bedrag is vrij besteedbaar en varieert tussen € 512, als men alleenstaand is, en € 769 als men gehuwd of samenwonend is met kinderen van 12 tot 18 jaar. Website: Gemeente. Individuele inkomenstoeslag.

(Update september 2023)

Bijdragen voor kinderen tot 18 jaar:

De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarom zijn er een aantal regelingen voor kinderen tot 18 jaar die men kan aanvragen:

Wat zijn de voorwaarden?:

Het inkomen is niet hoger dan 120% van het geldende bijstandsbedrag. Er is geen vermogenstoets meer  (juli 2019).
Voor de folder van de gemeente (juli 2019) over bijdragen peuteropvang, schoolkosten, deelname school en cultuur zie hieronder:

Klik hier voor de folder over bijdragen peuteropvang, schoolkosten etc.

Zie ook website Stichting Leergeld: Stichting Leergeld. Elk kind doet mee.

Bijdrage duurzame gebruiksgoederen

Duurzame gebruiksgoederen zijn algemene kosten waarvan verwacht wordt dat men die zelf betaalt, ook met een bijstandsuitkering. De gemeente wil mensen die al langere tijd een minimaal inkomen hebben en geen of weinig vermogen ondersteunen. Daarvoor is de regeling duurzame gebruiksgoederen gemaakt.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het inkomen is in de afgelopen periode van 3 jaar niet hoger geweest dan 110% van het geldende bijstandsbedrag.
 • Het vermogen is niet hoger dan men voor de bijstand mag hebben.
 • Men voert al tenminste 3 jaar een zelfstandig huishouden.
 • Voor het zelfde duurzame gebruiksgoed bestaat in een periode van 7 jaar één maal recht op een bijdrage.

Voor welke duurzame gebruiksgoederen kan een bijdrage worden verstrekt?

 • Wasmachine, koelkast, stofzuiger en een kookplaat.
 • Televisie óf computer, voor zover u geen recht heeft op de computer op grond van regeling voor kinderen (zie bovenstaand).

Voor informatie zie: Gemeente/Bijzondere bijstand.

9. Vrijstelling waterschapsbelasting

Voor waterschapsbelasting kan men vrijstelling aanvragen. Dit dient men aan te vragen zo snel mogelijk na ontvangst van de waterschapsbelasting aanslag. De tijd waarin men kwijtschelding kan aanvragen verloopt snel.

Men komt in aanmerking voor vrijstelling van waterschapsbelasting wanneer men minder verdient dan 100% van de bijstandsnorm.

Voor de aanvraag van de kwijtschelding kan men terecht bij de digital balie van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland. Men kan hier het formulier online invullen en digitaal verzenden. Onderstaande stappen helpen bij het invullen van het formulier:

 • Ga naar de Digitale balie: Digitale Balie Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.
 • Log in met uw DigiD.
 • Ga naar ‘Zelf regelen’ en kies voor ‘Kwijtschelding aanvragen’.
 • Selecteer de aanslag waar u kwijtschelding voor wilt aanvragen.
 • Volg nu de instructies op uw scherm.

10. Vrijstelling afvalheffing

Men kan voor afvalstoffenheffing kwijtschelding aanvragen, en niet voor andere gemeentelijke belastingen. Men hoeft dan slechts een deel of helemaal geen afvalstoffenheffing te betalen. Het hangt van het inkomen en persoonlijke situatie af of men hiervoor in aanmerking komt.

Voorwaarden:

Men komt in aanmerking voor kwijtschelding wanneer men 100% of minder dan de bijstandsnorm krijgt.

Bijzonderheden:

Heeft men vorig jaar volledige kwijtschelding gekregen dan worden uw gegevens automatisch getoetst. De toetsing vindt plaats voordat de aanslagen voor het jaar worden verzonden. De gegevens worden bij diverse instanties opgevraagd. Komt men voor kwijtschelding in aanmerking dan hoeft men geen formulier meer in te vullen.

Wanneer men kwijtschelding aanvraagt, krijgt men uitstel van betaling voor het bedrag van afvalstoffenheffing. Dit geldt niet voor de andere belastingen zoals onroerend-zaakbelasting, rioolheffing en hondenbelasting.

Voor aanvragen ga naar: Gemeente Alphen aan den Rijn\Kwijtschelding Afvalheffing.

11. Lening DUO

Voor informatie over inburgeren en de lening hiervoor zie: DUO/Inburgeren betalen.

De informatie wordt hier ook gegeven in o.a. Arabisch en Tingrinya (Eritrea).

13. Aanvullende informatie

 • Kinderen op zwemles bij De Watervrienden of een andere sportclub kunnen dat gratis krijgen met subsidie van het Jeugddeelname fonds. Dat geldt echter maar voor één jaar. Daarna moet er een nieuwe aanvraag gedaan worden. Dat kan voor vijf jaar maximaal.

Voorwaarde is leven op bijstand niveau. Aanvraag via de gemeente. Zie 8. Bijzondere bijstand