Gemeente Alphen aan den Rijn.

1. Contact met de gemeente


Telefoonnummer van de gemeente: 14 0172.


2. Opvang statushouders


Nadat het COA een statushouder heeft gekoppeld aan de gemeente Alphen aan den Rijn probeert de gemeente een woning te regelen voor de statushouder.

Wanneer de woning beschikbaar is wordt de statushouder bij de gemeente uitgenodigd. Een gemeente ambtenaar gaat met de statushouder mee naar de woning waar de sleutel wordt overhandigd. Na afloop gaat de statushouder mee terug naar het serviceplein in het gemeentehuis. Diezelfde dag nog wordt daar meestal het volgende geregeld:


  • Inschrijving burgerzaken.
  • Aanvraag gas, water en licht.
  • Aanvraag zorgverzekering, en in principe ook aansprakelijkheidsverzekering (WA) en Inboedelverzekering.
  • Huisarts en tandarts.
  • Scholen voor kinderen.
  • Bijstand en specifieke bijzondere bijstand.
  • Aanvragen huur- en zorgtoeslag
  • Aanmelding UWV
  • Aanmelding inburgering.
  • Inrichtingskosten (lening).


De statushouder tekent alle contracten zelf. Originelen van het getekende contract gaan naar de statushouder, de leverancier van de dienst, en de gemeente.

De statushouder krijgt daarna twee weken om naar zijn nieuwe woning te verhuizen.

Daarna volgt iedere twee weken een nazorggesprek op het serviceplein in het gemeentehuis, maximaal 6 maal. Dan wordt ook alle post doorgenomen. De vakspecialisten inkomen, inburgering en re-integratie monitoren en handhaven zo nodig de voortgang bij de nieuwe inwoner volgens de gebruikelijke werkwijze. 

De statushouder wordt daarna gekoppeld aan een gemeenteambtenaar die verantwoordelijk is voor inburgering. Die regelt o.a. een lening van DUO (die ook de studentenleningen verzorgt). De lening wordt kwijtgescholden na behalen van diploma’s. Er is zowel een taalcursus als een inburgeringscursus (gegeven door taalinstituten Tama, Sagen of Nederlandseles.nu in Alphen aan den Rijn) die nodig zijn voor inburgeren.

Sommigen statushouders volgen Nederlandse taalcursussen die verder gaan dan nodig is voor inburgeren. Deze cursussen zijn intensief en worden onder andere gegeven aan de Universiteit Leiden.


Een statushouder moet verplicht inburgeringsexamen doen binnen 3 jaar. Voor iemand die analfabeet is wordt het 5 jaar. Indien een statushouder lichamelijk of fysiek niet in staat is binnen 5 jaar het examen te halen, bijvoorbeeld bij verstandelijke beperking, en mits duidelijk aangetoond, volgt ontheffing.


Iemand die bijstand ontvangt moet een tegenprestatie leveren. Hier wordt voor statushouders in het begin soepel mee omgegaan, de meesten zijn daar dan nog niet aan toe.

Statushouders lopen o.a. stage bij SWA (de Sociale Werkplaats) of bij Tom in de Buurt. Een aantal anderen doen vrijwilligerswerk. Zij ervaren dat meestal als positief.


Website gemeente: https://www.alphenaandenrijn.nl/


3. Participatietraject


Voor het Participatieverklaringstraject zie: Participatieverklaringstraject.

Voor de Participatieverklaring zie: Participatieverklaring.Copyright © All Rights Reserved